Polska Sieć Kobiet Nauki

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Obowiązująca od 25 maja 2018 r.

 1. Witryna internetowa Fundacji www.kobietynauki.org
  1. Posiada certyfikat SSL (bezpiecznego połączenia)
  2. W związku z korzystaniem ze strony www Fundacji Kobiety Nauki – Polska Sieć Kobiet Nauki nie są zbierane dane użytkowników.
  3. Formularz kontaktowy
   Fundacja zapewnia możliwość skontaktowania się z nią przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi.
   Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  4. Pliki cookies oraz podobna technologia
   Na stronie internetowej Fundacji nie są gromadzone pliki cookies.
 2. Poczta elektroniczna
  1. Dane przesyłane pocztą elektroniczną są szyfrowane przy użyciu algorytmu AES (Advanced Encryption Standard)
  2. Poczta elektroniczna Fundacji spełnia wymagania związane z ochroną danych osobowych zgodnie z przepisami Unii Europejskiej.
 3. Portale społecznościowe
  Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profil Polskiej Sieci Kobiet Nauki prowadzony w portalu społecznościowym Facebook i Twitter. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Fundacji, prowadzeniu działań statutowych, a także udzielania odpowiedzi na krótkie zapytania kierowane za pośrednictwem komunikatora Facebook i Twitter. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Fundację w tym celu jest jej uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz niezbędność przetwarzania do wykonania zobowiązania (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) w zakresie, w jakim zapytania kierowane za pośrednictwem messengera Facebook i serwisu Twitter.
 4. Przetwarzanie danych osobowych w ramach prowadzonych działań statutowych (konkursy, eventy, etc.)
  1. Fundacja przetwarza dane osobowe dla celów rejestracji i organizacji wydarzeń związanych z działalnością statutową.
  2. W tym w szczególności w ramach konkursu “Innowacja jest kobietą”: uczestniczki zobowiązane są do wypełnienia wymogów Organizatora Konkursu oraz organizatorów polskiego stoiska na międzynarodowych targach, w tym przede wszystkim do:
   1. dostarczenia w terminie koniecznych dokumentów (np. numery patentów),
   2. przekazania w terminie wyznaczonym przez organizatorów materiałów potrzebnych do przygotowania prezentacji wyróżnionego rozwiązania,
   3. w informacjach prasowych dotyczących międzynarodowych targów informowania o fakcie otrzymania nagrody w Konkursie,
   4. wyrażenia zgody na wykorzystanie tytułu wynalazku/rozwiązania oraz swojego wizerunku w materiałach promocyjnych Organizatora.
  3. Dane osobowe uzyskane w drodze prowadzonych działań statutowych są przechowywane i przetwarzane w celu informowania o bieżącej działalności Fundacji, w zakresie promowania osiągnięć polskich naukowczyń.
 5. Osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do:
  1. dostępu do treści danych
  2. żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  3. wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  W zakresie, w jakim dane osoby, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Fundacją za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w pkt. 3 niniejszego Regulaminu udostępnienia plików elektronicznych.

 6. Odbiorcy danych
  W związku z prowadzonymi działaniami statutowymi dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, odpowiedzialnym za właściwą realizację tych zadań (konkursy, eventy etc). Fundacja zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
  Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony. Fundacja zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.
 8. Bezpieczeństwo danych osobowych
  Fundacja na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nią w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Fundacja dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych członków Zarządu.
  Fundacja dba, by podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Fundacji.
 9. Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych
  Fundacja wyznaczyła osobę kontaktową, z którą można skontaktować się poprzez e-mail jwojniak@kobietynauki.org w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.