Polska Sieć Kobiet Nauki

O nas

Sytuacja badaczek nie jest łatwa. Statystyki wyraźnie pokazują, że istnieje wyraźna dysproporcja w udziale procentowym kobiet z wyższym tytułem naukowym (śród osób z doktoratem kobiety stanowią około połowy, ale już stopień doktora habilitowanego posiada 26%, a poziom profesury tytularnej osiąga 17% z nich), a jeszcze mniejszej liczbie kobiet udaje się objąć stanowiska kierownicze w akademickich placówkach naukowych (w przypadku gremiów decyzyjnych w polskiej nauce reprezentacja kobiet kształtuje się w granicach 7%).

Koleżanki – Kobiety Nauki musimy zacząć się jednoczyć, wspierać. Obecnie w społeczeństwie sieciowym możemy zorganizować się w zupełnie nowy sposób. Nie narzekajmy na „szklane sufity” czy „lepkie podłogi”, a zacznijmy działać! W myśl zasady: prawdziwa decyzja jest mierzona poprzez fakt podjęcia nowego działania. Jeśli nie ma działania – tak naprawdę nie podjąłeś decyzji (Anthony Robbins).

Potrzeba czasu na rozwój naszej działalności. Będziemy starać się o granty i dotacje, które pozwolą nam stworzyć mechanizmy pomocowe dla różnego rodzaju interesariuszek, m.in. akademiczek będących na urlopach rodzicielskich, czy powracających po urlopach wychowawczych; planujemy stworzyć e-wydawnictwo naukowe oraz e-czytelnię (w oparciu o zasadę otwartego dostępu), która wydatnie mogłaby się przyczynić do upowszechniania dokonań polskich badaczek oraz istotnie podnieść poziom cytowalności; chcemy stworzyć fundusz konferencyjny dla naukowczyń.

Stale popularyzujemy naukę, patronujemy wydarzeniom i publikacjom, promujemy nasze uczone. Poprzez zawierane przez Fundacje „związki partnerskie” staramy się rozwiązywać Wasze problemy, m.in. prowadzimy poradnictwo w zakresie prawa autorskiego, ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego; stwarzamy możliwości uczestnictwa w konkursach oraz wystawach o randze międzynarodowej itp.
Prowadzimy projekt Kobiety-Ekspertki, który skierowany jest do wszystkich aktywnych Polek, posiadających doświadczenie i fachową wiedzę w swojej branży. Docelowym adresatem przygotowywanej bazy będą media oraz trzeci sektor. Współpracujemy z organizacjami naukowymi i kobiecymi. Angażujemy się w debatę publiczną uczestnicząc w spotkaniach z instytucjami rządowymi i społecznymi.