Polska Sieć Kobiet Nauki

Fundacja

CELE STATUTOWE FUNDACJI
„KOBIETY NAUKI – POLSKA SIEĆ KOBIET NAUKI”

Cele i zasady działania Fundacji
§ 6
Celami Fundacji są:
1. Inicjowanie i propagowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wspierania karier polskich naukowczyń oraz promocji wyników badań polskich badaczek.
2. Popularyzacja nowoczesnych technologii jako narzędzi wykorzystywanych w badaniach naukowych oraz jako kanałów popularyzacji wiedzy.
3. Rozwój i współpraca w zakresie nowoczesnych metod kształcenia i edukacji cyfrowej oraz upowszechnienia umiejętności cyfrowych.
4. Rozwijanie i umacnianie postaw równościowych, ze szczególnym uwzględnieniem eliminowania różnic w zakresie awansu i karier zawodowych kobiet i mężczyzn
5. Działalność na rzecz naukowczyń oraz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, wydawnicza, kulturalna.
6. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
7. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętej partycypacji w debacie publicznej.

§ 7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Działalność informacyjną, edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
2. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
3. Rzecznictwo interesów środowiska kobiet-uczonych.

§ 8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
—————-

KRS: 0000451184
Regon: 122786470
NIP: 945-217-23-42
Konto Fundacji: BGŻ 43203000451110000002502610
—————–
Organami Fundacji są Zarząd i Rada

Skład Zarządu:

1) dr hab. Marta du Vall – prezeska Fundacji
2) dr hab. Marta Majorek – wiceprezeska Fundacji
3) dr hab. Justyna Wojniak – członkini Zarządu Fundacji

Skład Rady:

1) dr Anna Frątczak – przewodnicząca Rady Fundacji
2) dr Ewa Czerwińska – Jakimiuk – członkini Rady Fundacji